Obsah

Občanské sdružení


Občanské sdružení „Záchrana Ratajska a Podvecka – Stařechov, o.s.“
 

IČO: 285 57 174
Tel.: 603 568 066 p. Šebor
E-mail: os-zachrana-rp@volny.cz,  posta@obecrataje.cz
   
Se sídlem: Ježovice 24, 285 06  Podveky


Občanské sdružení Záchrana Ratajska a Podvecka – Stařechov, o.s. vzniklo za účelem ochrany přírody   a krajiny v Ratajsku a Podvecku. Prvotním impulsem k založení OS byl záměr společnosti Silnice Čáslav, holding a.s. vybudovat v lese na Stařechově, poblíže Kamenného stolu, velkolom kamene. Záměr těžařské společnosti předpokládal vytěžit ze Stařechovat téměř 8.milionů metrů krychlových kamene.Pochopitelně by to s sebou přinášelo kromě totální devastace předmětného území i vedlejší následky. Těmito vedlejšími následky, tzv. negativními zdroji, které vznikají při obdobné činnosti, jsou chemické látky, hluk, prach, vibrace a těžební odpady.Těžba nerostných surovin má vždy výrazný negativní vliv na životní prostředí, krajiny a obyvatele z blízkého okolí. Při těžbě nerostů mj. dochází k negativnímu vlivu na vodní zdroje, ovzduší, faunu a flóru, půdu a les, a v neposlední dochází často i ke zvýšení radonového nebezpečí.

Kam stul

 

Dle našeho názoru nesmíme být nikdy lhostejní k podobným, výše uvedeným záměrům, které by dokázaly ovlivnit i zničit životní prostředí nás všech na dlouhá léta dopředu, a  zejména také proto, pro lepší a snadnější „občanskou“  obranu a „ohlídání“ podobných aktivit v budoucnu jsme založili občanské sdružení.

 

 V současné době jsme řádně zaregistrování u Ministertva vnitra ČR, a přesto, že jsme či budeme zcela nevýdělečným uskupením, tak jsme byli ze zákona povinováni se zaevidovat i u příslušného finančního úřadu v Kutné Hoře.

Les


Našemu občanskému sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny Ratajska a Podvecka, se jedná zejména o uskutečnění těchto cílů:

Lesa)záchranu a rekultivaci stávajících lesních pozemků, zejména v okolí Kamenného stolu u Ratají nad Sázavou

b)adekvátní obnovu poutního místa Kamenný stůl a přístupových, turistických cest k němu

c)ve spolupráci s Lesy ČR – pobočkou Lesy Kácov vybudování rozhledny na Stařechově

d)záchranu a větší zviditelnění /detailní zmapování/ zákonem chráněných i ohrožených druhů fauny a flory v této oblasti.

Cíle občanského sdružení chceme dosáhnout ve spolupráci  a součinnosti se starosty z okolní obcí, v čele se starostou obce Rataje nad Sázavou, který byl našemu záměru od prvé chvíle jednoznačně nakloněn, dále spoluprací a součinností se zast. obcí, organizacemi, dobrovolnými sdruženími a občanskými sdruženími v rámci celého regionu Posázaví.Les

Další informace o občanském sdružení Záchrana Ratajska a Podvecka – Stařechov, o.s. rád podá:

Vladimír Šebor, předseda Výboru občanského sdružení
Mobil : 603 568 066
E-mail : os-zachrana-rp@volny.cz